Reglement


Richtlijnen voor deelname aan de rommelmarkt van de Patersholfeesten

op zondag 14 augustus 2016 van 8 uur tot 16 uur.

A. Richtlijnen uitgevaardigd door het Stadsbedrijf ‘Feesten, Evenementen,Markten en Foren van Gent’:

* Er mogen geen nieuwe producten verkocht worden op de rommelmarkt, enkel goederen gesleten door gebruik.
Tweedehands goederen mogen enkel op de grond te koop aangeboden worden.
Er kunnen controles gebeuren door de Economische Inspectie en/of de marktcontroleurs.

* Particulieren mogen enkel hun persoonlijke bezittingen verkopen die niet zijn aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met het oog op de verkoop. Dit wil zeggen dat hij enkel zijn overschotten, zijn zoldervoorraden kan verkopen. Omdat zijn zoldervoorraden en zijn overschotten niet onuitputtelijk zijn, moet zijn verkopen noodzakelijkerwijs occasioneel blijven.

* Professionele verkopers van curiosa moeten over een geldige leurkaart beschikken en zich identificeren door middel van een bord geplaatst op zijn stand op een voor de klant zichtbare wijze. Dit identificeerbord moet de volgende vermeldingen bevatten:
– Naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen rekening uitoefent of
naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt.
– Firmanaam en/of handelsbenaming.
– De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, en indien de zetel van het bedrijf
zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze gesitueerd is.
– Het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het identificatienummer dat dit vervangt wanneer het een buitenlands bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft.

B. Richtlijnen vanuit de organisatie die de rommelmarkt inricht – Koninklijke Dekenij Patershol vzw.

* Alle deelnemers aan de rommelmarkt moeten een internet-aanvraagformulier indienen.
Bewoners van de wijk Patershol zullen bij voorrang een plaats toegewezen krijgen aan of in de onmiddellijke nabijheid van hun eigen woning. Bewoners die lid zijn van de dekenij en in het bezit zijn van een lidkaart 2016 nemen gratis deel voor de breedte van de woning. Inschrijven verplicht!
Niet leden, al of niet wonende in de wijk Patershol, betalen een bijdrage van 17 € per blok (straatlengte van 4 meter op toegestane diepte), vooraf te storten op rekening nr.: BE88 6711 1142 0941 – EURBBE99 van de Kon. Dekenij Patershol vzw – Gent, met de vermelding ‘rommelmarkt 2016’.
Er worden maximum twee blokken per deelnemer toegestaan of de breedte van het woonhuis.

* Alle aanvragen voor deelname aan de rommelmarkt moeten via de website www.patershol.org ingevuld doorgestuurd worden vóór maandag 1 augustus 2016

* Straten die in aanmerking komen als staanplaats voor de Rommelmarkt zijn:
Sluizekenparkje en Sluizekenskaai Rodekoningstraat Plotersgracht
Drongenhof Corduwaniersstraat Vrouwebroersstraat
Trommelstraat Hertogstraat Zeugsteeg
Kalversteeg Haringsteeg Kraanlei

* Deelnemers zullen, na inschrijving en betaling, hun deelnamebewijs per mail toegestuurd krijgen vanaf zaterdag 6 augustus tot en met donderdag 11 augustus 2016. Het deelnamebewijs moet kunnen getoond worden tijdens de markt.

Op het standplaatsbewijs is de straat en het nummer van de standplaats aangeduid.
Op de dag van de rommelmarkt zullen de standplaatsen afgelijnd zijn en voorzien van het standplaatsnummer.

* De voordeur van de woningen moet vrijgehouden worden dat de bewoners comfortabel in en uit hun woning kunnen.

Opstellen rommelmarkt vanaf 7.00 uur. Aanvang rommelmarkt om 8.00 uur.
* Alle waren moeten op de grond aangeboden worden ter uitzondering van de voetpaden (boordlijn) van de Kraanlei.
Tenten, paraplu’s/parasols zijn verboden.
Einde rommelmarkt om 16.00 uur en alles moet weggeruimd zijn uiterlijk tegen 16.45 uur!!!
Op politiebevel worden voor de afbouw géén voertuigen toegelaten binnen de wijk Patershol, voor de Kraanlei zal een afbouw systeem opgesteld worden onder politiebegeleiding.

* Het standgeld wordt niet terugbetaald bij niet-gebruik van de toebedeelde standplaats.

De opbrengst komt ten goede aan de werking van de Kon. Dekenij Patershol vzw.
De inrichter – de Koninklijke Dekenij Patershol vzw – is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.