Woonerf


Het Patershol als Woonerf

Het Patershol wordt als “woonerf” de uiting van een nieuwe levensstijl waarin de kwaliteit van het leven het belangrijkste wordt. Voor de kinderen is het “woonerf” een zegen omdat de straten voor de kinderen zowel speelterrein als sociale exploratiezone zijn.

Historiek

Bij het “herwaarderingsproject Patershol” heeft het stadsbestuur geopteerd voor een “voetganger-vriendelijke” wijk.

De meeste van de dertien binnenstraten bieden geen mogelijkheid om, binnen de wettelijke verkeerstechnische normen, en brede trottoirs en een rijweg voor autoverkeer samen te voorzien.

Met de heraanleg van de wegen in het Patershol (1988) is er geopteerd voor een woonerf. Dat wil zeggen dat er wegen moeten zijn waar de auto toegelaten wordt, maar waar de veiligheid van de voetgangers en de spelende kinderen, naast de kwaliteit van het woon- en leefmilieu, het belangrijkste zijn.

Je kan wel gemakkelijk (en niet duur) in de buurt parkeren, bij voorbeeld onder de Vrijdagmarkt.

Het “woonerf” Patershol

Om reden van de uitgesproken woonfunctie van de wijk Patershol en om zijn oorspronkelijk historisch karakter te bewaren, werd door het stadsbestuur, in nauwe samenwerking met de bewonersgroep, beslist het Patershol-binnenstraten het statuut van “woonerf”, overeenkomstig artikel 2.28 van de wegcode te geven. Dit bord vind je op alle toegangswegen tot het Patershol :
woonerf

Het daarvoor noodzakelijk aanvullend reglement werd door de gemeenteraad op 21 januari 1991 goedgekeurd, en op 5 april 1991 door de Minister van Verkeerswezen bekrachtigd.

Verkeersregels binnen een “woonerf”.

De verkeersregels welke binnen een “woonerf” van toepassing zijn, staan in artikel 22 bis van de wegcode.

parkeren verboden

Deze regels kunnen in acht punten worden samengevat:

1. De voetgangers mogen de ganse breedte van de weg gebruiken en zijn dus niet verplicht voetpaden, bermen of de linkerkant van de rijweg te volgen.
2. Spelen zijn toegelaten op gans de weg. Onder “spelen” worden niet alleen kinderspelen verstaan maar ook spelen door volwassenen (petanque, bolspel, kegelen, koordtrekken enz.).
3. De bestuurders van auto’s, fietsers, bromfietsers, motorrijders enz. mogen de voetgangers – en daaronder vallen natuurlijk ook de spelende personen – niet hinderen of in gevaar brengen.
4. De voetgangers zelf mogen het verkeer niet nodeloos hinderen. Onder “nodeloos” wordt verstaan: kwaadwillig en opzettelijk.
5. De bestuurders moeten dubbel voorzichtig zijn ten overstaan van kinderen.
6. De bestuurders mogen binnen het woonerf niet vlugger rijden dan 20 km/u, deze snelheidsbeperking geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers, bromfietsers en motorrijders.
7. Stilstaan en parkeren mag zowel rechts als links van de rijrichting, terwijl dit op de gewone wegen steeds rechts ten opzichte van de rijrichting moet gebeuren.
8. Parkeren (langer blijven staan dan de tijd die nodig is om personen te laten in- of uitstappen of goederen te laden of lossen, en het blijven staan om andere redenen dan het laten in- of uitstappen van personen of het laden of lossen van goederen) mag alleen gebeuren op de daartoe speciaal aangeduide plaatsen. Daar binnen het “woonerf Patershol” geen afgebakende parkeerplaatsen zijn, is parkeren dus overal verboden!!

OPGELET, geparkeerde auto’s worden door de politie geverbaliseerd en regelmatig weggesleept!